Όροι χρήσης – Αποποίηση ευθύνης

 1. Το έγγραφο της αναφοράς τεχνικού ελέγχου αποτελεί μια επίσημη συμφωνία μεταξύ της We Check Your Car και του εκάστοτε ατόμου που την αιτήθηκε (π.χ. ιδιοκτήτης του αυτοκινήτου, νόμιμος εκπρόσωπος του ιδιοκτήτη του αυτοκινήτου, ο πιθανός μελλοντικός αγοραστής του αυτοκινήτου κλπ).
 2. Η We Check Your Car έχει το δικαίωμα αλλά δεν έχει καμία νόμιμη υποχρέωση να διαθέσει σχετικές πληροφορίες ή αντίτυπα της αναφοράς αυτής προς τρίτους.
 3. Εάν ο εντολέας – πελάτης δεν είναι ο ιδιοκτήτης (ή εκπρόσωπός του) του οχήματος, που θα ελεγχθεί, τότε ο εντολέας – πελάτης υποχρεούται να το δηλώσει στην σχετική φόρμα. Παράλληλα ο εντολέας – πελάτης υποχρεούται να λάβει την ρητή συγκατάθεση του ιδιοκτήτη ή του εκπροσώπου του ιδιοκτήτη του οχήματος προς έλεγχο, η οποία θα δίνεται βάσει σχετικού εγγράφου, που θα χορηγείται από την We Check Your Car στον εντολέα – πελάτη. Την εν λόγω σχετική έγγραφη άδεια θα υπογράφει ο ιδιοκτήτης του οχήματος (ή ο εκπρόσωπός του), μέσω της οποίας ο τελευταίος θα παρέχει ρητώς τη συναίνεσή του προς την We Check Your Car να δημοσιοποιήσει προς τον εντολέα – πελάτη της (και πιθανό αντισυμβαλλόμενο του ιδιοκτήτη στην πώληση του οχήματός του) την αναφορά της με όλα τα πιθανά ευρήματα, απαλλάσσοντας με τον τρόπο αυτό πλήρως την We Check Your Car από κάθε νόμιμη ευθύνη.
 4. Η αναφορά του τεχνικού ελέγχου εκάστου οχήματος από την We Check Your Car μπορεί να συσχετιστεί αποκλειστικά και μόνο με την κατάσταση του συγκεκριμένου οχήματος κατά την ημέρα και ώρα του ελέγχου. Η κατάσταση του οχήματος, όπως αυτή έχει καταγραφεί από την We Check Your Car στη σχετική αναφορά της, δύναται να μεταβληθεί λόγω πολλών παραγόντων, οι οποίοι δεν ανήκουν στη σφαίρα ευθύνης της We Check Your Car, όπως ενδεικτικά η συνήθης φθορά προσήκουσας χρήσης του οχήματος, η κακή χρήση ή αμέλεια του ιδιοκτήτη (ή του χρήστη αν είναι διαφορετικό πρόσωπο) του οχήματος, τυχόν ατύχημα, η επιδείνωση της κατάστασης εσωτερικών τμημάτων του οχήματος, όπως και μηχανικών, ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών εξαρτημάτων τα οποία δεν είναι εφικτό να διαγνωστούν ή και να προβλεφθούν, ώστε να αναφερθούν στην ως άνω αναφορά.
 5. Ο έλεγχος του αυτοκινήτου και η αναφορά της We Check Your Car βασίζονται κυρίως στο πακέτο υπηρεσιών, που θα επιλέξει ο εντολέας – πελάτης. Λόγω των περιορισμών σε χρόνο και κόστος αλλά και λαμβάνοντας υπόψη μας τις οδηγίες και εγγυήσεις του κατασκευαστή του εκάστοτε αυτοκινήτου, ο έλεγχος δύναται να περιοριστεί στα εξωτερικά και εμφανή σημεία συγκεκριμένων τμημάτων του εκάστοτε αυτοκινήτου, καθώς δεν είναι δυνατό να αποσυναρμολογηθούν τα εν λόγω σημεία ή εξαρτήματα και να ελεγχθεί η εσωτερική τους κατάσταση. Ως εκ τούτου, η αξιολόγηση των συγκεκριμένων τμημάτων γίνεται κατά προσέγγιση αφού ελέγχεται η συμπεριφορά του αυτοκινήτου στο δρόμο, η αποτελεσματική λειτουργία του και οι τυχόν θόρυβοι που μπορεί να προκύψουν.
 6. Δικαίωμα αιτήσεως προς την We Check Your Car ελέγχου και εκδόσεως αναφοράς έχουν αποκλειστικά και μόνο ο εντολέας – υποψήφιος αγοραστής του εκάστοτε αυτοκινήτου καθώς και ο ιδιοκτήτης του οχήματος (ή ο εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός του) καταβάλλοντας το σχετικό αντίτιμο. Διευκρινίζεται, ότι η αναφορά της We Check Your Car σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να εκληφθεί από οποιονδήποτε ως εγγύηση για την κατάσταση του ελεγχθέντος αυτοκινήτου. Οι μηχανικοί της We Check Your Car διενεργούν οπτικούς και λειτουργικούς ελέγχους με χρήση συγκεκριμένου ειδικού εξοπλισμού, με σκοπό να αποτυπώσουν την γενική κατάσταση του αυτοκινήτου την συγκεκριμένη ημέρα και ώρα του ελέγχου.
 7. Η αναφορά της We Check Your Car δεν δύναται να αναφέρει ελαττώματα, τα οποία αποκρύπτονται σκοπίμως ή μη, με δόλο ή από αμέλεια, τυχόν σποραδικά/περιοδικά προβλήματα, προβλήματα που είναι μη αναγνωρίσιμα κατά τη διάρκεια ενός οπτικού ελέγχου (πλην των περιπτώσεων που τα συγκεκριμένα τμήματα αποσυναρμολογηθούν και ελεγχθούν διεξοδικά), ή προβλήματα που θα δημιουργηθούν μετά το πέρας του ελέγχου της We Check Your Car.
 8. Η We Check Your Car –αναλόγως του πακέτου υπηρεσιών ελέγχου, που θα επιλέξει ο εκάστοτε εντολέας της- διενεργεί ηλεκτρική διάγνωση, μηχανική διάγνωση ή/και διάγνωση μέσω υπολογιστή/εγκεφάλου. Επισημαίνεται, ότι η αναφορά της We Check Your Car δεν αποτελεί εγγύηση ότι τα μέρη του αυτοκινήτου που ελέγχθηκαν θα συνεχίσουν να λειτουργούν βάσει των προδιαγραφών του κατασκευαστή και μετά το πέρας του ελέγχου.
 9. Η We Check Your Car και οι εξειδικευμένοι συνεργάτες της πραγματοποιούν τον έλεγχο του εκάστοτε αυτοκινήτου πάντα σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης, ακολουθώντας διεθνή πρότυπα ελέγχων και πρακτικών, με επαγγελματισμό κι ευσυνειδησία, τηρώντας απαρέγκλιτα τις διαδικασίες και τις προδιαγραφές, που έχει θέσει ο κατασκευαστής του ελεγχόμενου αυτοκινήτου. Υπό αυτό το πρίσμα, η We Check Your Car δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για τυχόν ελαττώματα ή προβλήματα του οχήματος που δεν έχουν αναγνωριστεί ή δεν είναι αναγνωρίσιμα παρά την τήρηση των ανωτέρω παραμέτρων κατά τη διάρκεια του ελέγχου του οχήματος.
 10. Τα έγγραφα τα οποία αναφέρονται στην αναφορά αυτή, όπως η άδεια κυκλοφορίας του αυτοκινήτου, το έγγραφο του ΚΤΕΟ, τυχόν έγγραφα για εγκατάσταση πρόσθετων στοιχείων στο αυτοκίνητο (π.χ. σκουρόχρωμες μεμβράνες σε τζάμια, εγκατάσταση συναγερμού, εγκατάσταση πρόσθετων aftermarket αξεσουάρ, μηχανικές μετατροπές κλπ) το εγχειρίδιο χρήσης του οχήματος, αναφορές συντήρησης, ατυχήματος ή επισκευής, αναφέρονται προκειμένου ο ενδιαφερόμενος να γνωρίζει την ύπαρξή τους. Τα εν λόγω έγγραφα έχουν εκδοθεί από τρίτους, παρέχονται από τον ιδιοκτήτη του αυτοκινήτου (ή τον εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του) και δεν δύναται να εξεταστούν περαιτέρω από την We Check Your Car. Ως εκ τούτου, η We Check Your Car δεν φέρει οιασδήποτε φύσεως ευθύνη για τη νομιμότητα, ορθότητα, το περιεχόμενο και την πληρότητα των εν λόγω εγγράφων. Κατόπιν των ανωτέρω, η αναφορά της We Check Your Car παρέχει πληροφορίες για τη νομική κατάσταση του αυτοκινήτου αποκλειστικά και μόνο βάσει όσων δεδομένων παρατίθενται στα έγγραφα που προσκόμισε ο ιδιοκτήτης (ή ο εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός του) την ημέρα και ώρα του ελέγχου του αυτοκινήτου. Επισημαίνεται εκ νέου, ότι ο νομικός έλεγχος των εγγράφων αυτών είναι ευθύνη αποκλειστικά του αγοραστή του αυτοκινήτου.
 11. Η αναφορά της We Check Your Car διατίθεται για ιδιωτική ή και για επαγγελματική χρήση, ούσα το αποτέλεσμα του εξειδικευμένου ελέγχου, που διεξήγαγε η We Check Your Car στο συγκεκριμένο όχημα. Καμία αναφορά της We Check Your Car δεν μπορεί να εκληφθεί ως ένδειξη, απόδειξη, υπόδειξη ή κατευθυντήρια οδηγία για νομική απαλλαγή του ιδιοκτήτη του αυτοκινήτου έναντι των υποχρεώσεών του απέναντι στους αρμοδίους φορείς του Ελληνικού Κράτους και των δεσμεύσεων, που θεσπίζονται από τη νομοθετική εξουσία (π.χ. περιοδικός τεχνικός έλεγχος ανά 2 χρόνια σε ΚΤΕΟ και ΙΚΤΕΟ κλπ).
 12. Ο έλεγχος εκ μέρους της We Check Your Car έχει χρονικούς περιορισμούς και εκτελείται με τον τρόπο που συγκεκριμένα αναφέρεται στο παρόν κείμενο, στην ιστοσελίδα www.wecheckyourcar.gr αλλά και σε λοιπά έγγραφα, που συντάσσει και εκδίδει η We Check Your Car στο πλαίσιο του ελέγχου. Η We Check Your Car δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να εγγυηθεί για την εν γένει κατάσταση του αυτοκινήτου και δεν δύναται να καταστεί υπεύθυνη για οτιδήποτε προκύψει μετά το πέρας του τεχνικού ελέγχου και την αποστολή της αναφοράς. Η τελική απόφαση είναι ευθύνη του ενδιαφερόμενου αγοραστή, συνεκτιμώντας όλους εκείνους τους παράγοντες που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη σε κάθε πιθανή αγορά ενός μεταχειρισμένου αυτοκινήτου. Η αναφορά εκτελεί αποκλειστικά και μόνο πληροφοριακό ρόλο στην οποιαδήποτε απόφαση του μελλοντικού αγοραστή. Η We Check Your Car πέραν των τεχνικών σημείων του αυτοκινήτου, τα οποία θα ελέγξει, δεν δεσμεύεται για την συνολική ποιότητα του ελεγχθέντος αυτοκινήτου.
 13. Σε περίπτωση πρόκλησης ζημιών ή βλαβών αποκλειστικά και μόνο από το εξουσιοδοτημένο προσωπικό της We Check Your Car, κατά τη διάρκεια του ελέγχου του αυτοκινήτου, ήτοι είτε κατά τη διάρκεια της δοκιμαστικής οδήγησης του ελεγχόμενου αυτοκινήτου είτε κατά τον έλεγχο εντός των εγκαταστάσεων της We Check Your Car, θα ευθύνεται για την αποκατάσταση των αυτών ζημιών η ίδια η We Check Your Car, αποκλειστικά και μόνο εφόσον οι εν λόγω ζημιές/βλάβες έχουν προκληθεί αποδεδειγμένα από το εξουσιοδοτημένο προσωπικό της We Check Your Car, κατά τη διάρκεια του ελέγχου του οχήματος και αποκλείοντας τη συμμετοχή στην πρόκληση αυτών τρίτου προσώπου. Η αποκατάσταση των ζημιών/βλαβών θα γίνεται πάντα έπειτα από συνεννόηση με τον ιδιοκτήτη του αυτοκινήτου και κατόπιν ελέγχου από ειδικό πραγματογνώμονα ασφαλιστικής εταιρείας επιλογής της We Check Your Car και από ειδικό πραγματογνώμονα ασφαλιστικής εταιρείας επιλογής του ιδιοκτήτη για τον προσδιορισμό του μεγέθους και της ύπαρξης των αυτών ζημιών.
 14. Τέλος, καθίσταται σαφές, ότι –ανεξαρτήτως του προσώπου και της ιδιότητας του εντολέα/πελάτη- η We Check Your Car και οι εκπρόσωποί της δεν προβαίνουν σε εμπορικές εκτιμήσεις της καταστάσεως των ελεγχθέντων αυτοκινήτων, δεν εκφέρουν άποψη επί του εμπορικού σκέλους της πιθανής συμφωνίας μεταξύ του ιδιοκτήτη του αυτοκινήτου (ή του εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου του) και του υποψηφίου αγοραστή και δεν μεσολαβούν στην πιθανή αγοραπωλησία του ελεγχθέντος αυτοκινήτου. Οι υπηρεσίες που προσφέρει η We Check Your Car είναι αποκλειστικά και μόνο υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου καθώς και υπηρεσίες ενημερωτικής φύσεως όλων των πιθανών ευρημάτων του προς εξέταση αυτοκινήτου.

 

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ SITE


 1. Εισαγωγή

Η ιστοσελίδα www.wecheckyourcar.gr είναι μια ηλεκτρονική έκθεση υπηρεσιών και παραγγελίας αυτών μέσω του Διαδικτύου (εφεξής ως «Ιστοσελίδα»), το οποίο δημιούργησε η ατομική επιχείρηση We Check Your Car (διακριτικός τίτλος We Check Your Car). 

 1. Οι κάτωθι όροι και προϋποθέσεις θα εφαρμόζονται για την χρήση της Ιστοσελίδας της We Check Your Car, που βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.wecheckyourcar.gr  καθώς και των υπηρεσιών ή προϊόντων που παρέχει η We Check Your Car μέσω αυτού. Κάθε Χρήστης που εισέρχεται στην Ιστοσελίδα και κάνει χρήση των υπηρεσιών ή προϊόντων που εκτίθενται σε αυτή, θεωρείται ότι συναινεί και αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα τόσο τους κατωτέρω Γενικούς Όρους Χρήσης της Ιστοσελίδας όσο και τους Ειδικούς Όρους Χρήσης των επιμέρους υπηρεσιών που έχει θέσει ή πρόκειται να θέσει στο μέλλον η We Check Your Car για τη λειτουργία και χρήση της Ιστοσελίδας της όσο και των παρεχόμενων υπηρεσιών ή προϊόντων. Εάν κάποιος Χρήστης δεν συμφωνεί με αυτούς τους Όρους Χρήσης, οφείλει να απόσχει από την περαιτέρω χρήση της Ιστοσελίδας και από κάθε συναλλαγή με αυτό. 
 2. Σε περίπτωση κατά την οποία η χρήση της Ιστοσελίδας ή κάποιων επιμέρους υπηρεσιών αυτής διέπεται από ειδικότερους όρους χρήσης, οι ειδικοί όροι αυτοί θα ισχύουν από κοινού και συμπληρωματικά με τους παρόντες Γενικούς Όρους Χρήσης. Σε περίπτωση σύγκρουσης μεταξύ των Γενικών Όρων Χρήσης της Ιστοσελίδας και των Ειδικών Όρων Χρήσης των επιμέρους υπηρεσιών, θα υπερισχύουν σε κάθε περίπτωση οι Ειδικοί Όροι χρήσης εκάστης υπηρεσίας. 
 3. Ο Χρήστης των υπηρεσιών της We Check Your Car ή/και ο τυχόν Εκπρόσωπος του Χρήστη καθώς και ο Επισκέπτης της Ιστοσελίδας θα αναφέρεται στο εξής ως «Χρήστης», ανεξάρτητα από το εάν προβεί σε κάποια παραγγελία υπηρεσιών ή προϊόντων από την We Check Your Car. 
 4. Η We Check Your Car δύναται να διακόψει προσωρινά ή/και οριστικά τη λειτουργία της Ιστοσελίδας ή των επιμέρους υπηρεσιών αυτής για οποιοδήποτε λόγο και οποιαδήποτε χρονική στιγμή. Η We Check Your Car διατηρεί επιπλέον το μονομερές δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς ή να αναθεωρεί ελεύθερα τους όρους και τις προϋποθέσεις των συναλλαγών που διενεργούνται μέσω της Ιστοσελίδας, οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο. Η παραμονή και χρήση της Ιστοσελίδας σε χρόνο μεταγενέστερο της ανάρτησης των οποιωνδήποτε τυχόν αλλαγών έχουν προηγουμένως δημοσιευτεί στους Όρους Χρήσης, Γενικούς ή/και Ειδικούς, συνιστά δεσμευτική αποδοχή των αναθεωρημένων Όρων Χρήσης της Ιστοσελίδας.
 5. Η Ιστοσελίδα της We Check Your Car και οι επιμέρους υπηρεσίες, που υπάρχουν σε αυτή είναι διαθέσιμες στην Ελλάδα, στην Ελληνική ή/και Αγγλική γλώσσα. Με την επιλογή γλώσσας δηλώνετε αυτόματα ότι την κατανοείτε (γραφή και ανάγνωση). 
 6. Η Ιστοσελίδα της We Check Your Car και οι επιμέρους υπηρεσίες, που υπάρχουν σε αυτή, απευθύνεται σε άτομα με πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα. Απαγορεύεται η χρήση της Ιστοσελίδας από ανήλικους. Η We Check Your Car δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε χρήση της Ιστοσελίδας και των υπηρεσιών της από Χρήστες που δεν πληρούν τις παραπάνω ιδιότητες. 
 7. Οι υπηρεσίες και τα προϊόντα της We Check Your Car καθώς και οι συμβατικοί όροι παροχής αυτών που εμπεριέχονται στην Ιστοσελίδα δύνανται να αντικαθίστανται / τροποποιούνται / καταργούνται οποτεδήποτε από την We Check Your Car, κατά την διακριτική της ευχέρεια και σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. Οι Χρήστες της Ιστοσελίδας απαγορεύεται να τροποποιούν ή παραποιούν τα κείμενα/δεδομένα, που εμπεριέχονται σε αυτήν. 
 8. Παρεχόμενες Πληροφορίες – Υπηρεσίες & Προϊόντα
 9. Η We Check Your Car καταβάλει κάθε εύλογη προσπάθεια για την ποιότητα, την πληρότητα και την εγκυρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στην Ιστοσελίδα, τόσο όσον αφορά την ταυτότητα της We Check Your Car όσο και την ύπαρξη των ουσιωδών χαρακτηριστικών που κατά περίπτωση περιγράφονται για κάθε προϊόν ή υπηρεσία που διαθέτει, καθώς και για την ακρίβεια των στοιχείων που αφορούν τις παρεχόμενες υπηρεσίες, υπό την επιφύλαξη τυχόν τεχνικών ή τυπογραφικών λαθών, που έχουν διαφύγει της προσοχής ή έχουν προκύψει ακούσια ή λόγω τυχόν διακοπών λειτουργίας της Ιστοσελίδας λόγω ανωτέρας βίας. 
 10. Λαμβανομένων υπόψη των συνθηκών στο διαδίκτυο (ελάχιστος αναγκαίος χρόνος ενημέρωσης συστήματος, τυχόν διακοπή λειτουργίας Ιστοσελίδας, αυξημένη ζήτηση που επηρεάζει την διαθεσιμότητα κλπ), η We Check Your Car θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την άμεση ενημέρωση του συστήματος σε περίπτωση οιασδήποτε αλλαγής, μεταβολής των παρεχόμενων πληροφοριών και για την αποφυγή περιπτώσεων λαθών (εκ παραδρομής) στην καταχώριση, καθώς και για την ενημέρωση κάθε Χρήστη. Παρ’ όλα αυτά και επειδή δεν μπορεί να αποκλεισθεί η περίπτωση ανθρώπινου λάθους, για την ασφάλεια των συναλλαγών, σε περίπτωση που κάποιο προϊόν ή υπηρεσία παρουσιάζει ασυνήθιστα χαμηλή ή ψηλή τιμή σε σχέση με την αγοραία αξία του, πριν προχωρήσετε στην παραγγελία του, μπορείτε να επικοινωνήσετε τηλεφωνικά με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών μέσω τηλεφώνου στον αριθμό: ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: 
 11. Περιορισμός Ευθύνης της We Check Your Car
 12. Η We Check Your Car στα πλαίσια οποιωνδήποτε συναλλαγών πραγματοποιούνται μέσω της Ιστοσελίδας ευθύνεται έναντι των Χρηστών για αξιώσεις αποζημίωσης που έχουν προκληθεί από τη χρήση ή μη των αναφερόμενων πληροφοριών, μόνον σε όσες περιπτώσεις προβλέπεται από τη νομοθεσία σχετική υποχρέωση για κάλυψη αστικής ευθύνης. 
 13. Η Ιστοσελίδα παρέχει το περιεχόμενο (λ.χ. πληροφορίες, ονόματα, φωτογραφίες, απεικονίσεις), τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που διατίθενται από την We Check Your Car “όπως ακριβώς έχουν” (as is). 
 14. Σε καμία περίπτωση η Ιστοσελίδα δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις νομικής ή αστικής ή και ποινικής φύσεως ούτε για τυχόν ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ.) που τυχόν θα υποστεί επισκέπτης της Ιστοσελίδας ή τρίτος από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του διαδικτυακού τόπου ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και προϊόντων ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού. 
 15. Η We Check Your Car ουδεμία εγγύηση μπορεί να παράσχει για την διαθεσιμότητα των υπηρεσιών ή/και προϊόντων της, αλλά εγγυάται την έγκαιρη ενημέρωση των Χρηστών περί της μη διαθεσιμότητάς τους. 
 16. Η We Check Your Car ουδεμία ευθύνη φέρει για τυχόν τεχνικά προβλήματα που τυχόν παρουσιασθούν στους Χρήστες όταν επιχειρούν την πρόσβαση στην Ιστοσελίδα και κατά την διάρκεια αυτής και έχουν σχέση με την λειτουργία ή τη συμβατότητα της δικής τους υποδομής με την χρήση της Ιστοσελίδας. 
 17. Η We Check Your Car καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλή λειτουργία του δικτύου της, σε καμία όμως περίπτωση δεν εγγυάται ότι η λειτουργία της Ιστοσελίδας, των servers της ή/και τρίτων ιστοσελίδων μέσω των οποίων παρέχονται οι υπηρεσίες/προϊόντα της θα είναι αδιάκοπη ή/και εύρυθμη, απαλλαγμένη από ιούς και παρόμοια στοιχεία. Συνεπώς η We Check Your Car δε φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε τυχόν ζημία ήθελε προκληθεί στους Χρήστες της Ιστοσελίδας ή σε τρίτους και η οποία θα σχετίζεται με την λειτουργία των ανωτέρω. 
 18. Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας
 19. Ο παρών διαδικτυακός τόπος είναι η επίσημη Ιστοσελίδα της We Check Your Car. Όλο το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: κείμενα, γραφικά, φωτογραφίες, ψηφιακά φωνογραφήματα, προγράμματα, πηγαίος κώδικας, ειδήσεις, άρθρα, πληροφορίες, δεδομένα, σχεδιαγράμματα, απεικονίσεις, εμπορικά σήματα, διακριτικά γνωρίσματα, ονόματα, λογότυπα, ονομασίες προϊόντων, ονόματα εταιρειών παρεχόμενες υπηρεσίες και προϊόντα) αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας της We Check Your Car ή/και των συνεργατών αυτής και προστατεύεται από τις εκάστοτε ισχύουσες εθνικές, κοινοτικές και διεθνείς διατάξεις περί πνευματικής ιδιοκτησίας, διατίθεται δε στους Χρήστες για ιδιωτική (μη εμπορική ή κερδοσκοπική) χρήση. 
 20. Απαγορεύεται ρητά οποιαδήποτε αντιγραφή, αναλογική / ψηφιακή εγγραφή και μηχανική αναπαραγωγή, διανομή, μεταφορά, αποθήκευση, μεταποίηση, αναδημοσίευση, μετάδοση, διανομή, πώληση, μεταπώληση,, έκδοση, εκτέλεση, φόρτωση (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, ανακοίνωση, διάδοση, δημιουργία παράγωγης εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό πάροχο του Περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου. Τυχόν αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του Περιεχομένου με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς, τμηματικά ή περιληπτικά, επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης έγγραφης συναίνεσης της We Check Your Car ή οποιουδήποτε άλλου δικαιούχου των πνευματικών δικαιωμάτων. Η We Check Your Car επιφυλάσσεται έναντι πάντων για κάθε νόμιμο ή/και συμβατικό δικαίωμά της, πέραν των ρητώς αναφερόμενων στο παρόν.
 21. Όλα τα εμπορικά σήματα, διακριτικά, ονομασίες προϊόντων, ονόματα εταιρειών, γραφικά, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που αντιπροσωπεύουν την Ιστοσελίδα με το εμπορικό σήμα της We Check Your Car ή τρίτα μέρη και τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους, είναι αποκλειστικά σήματα της We Check Your Car ή τρίτων μερών προστατευόμενα από τους σχετικούς νόμους περί εμπορικών σημάτων και κοινοτικούς και διεθνείς νόμους. Η εμφάνισή τους στο διαδικτυακό τόπο δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.
 22. Σύνδεσμοι (Hyperlinks) σε αυτόν τον δικτυακό τόπο
 23. Οι σύνδεσμοι σε αυτόν τον χώρο, κάποιες φορές ενδεχομένως να αφήσουν το Χρήστη να αποχωρήσει από την Ιστοσελίδα και να επισκεφθεί ιστοσελίδες τρίτων. Οι συσχετιζόμενες ιστοσελίδες δεν βρίσκονται υπό τον έλεγχο της We Check Your Car και η We Check Your Car δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για τα περιεχόμενα οποιασδήποτε συσχετιζόμενης ιστοσελίδας ή οποιουδήποτε συνδέσμου που περιλαμβάνεται σε μία συσχετιζόμενη ιστοσελίδα, ή οποιωνδήποτε αλλαγών ή ενημερώσεων σε τέτοιες ιστοσελίδες. 
 24. Η We Check Your Car δεν ευθύνεται για τις εκπομπές του δικτύου ή για την οποιασδήποτε μορφής μετάδοση που λαμβάνεται από οποιαδήποτε συνδεδεμένη ιστοσελίδα. Η We Check Your Car σας παρέχει αυτούς τους συνδέσμους μόνο ως διευκόλυνση και η συμπερίληψη οποιουδήποτε συνδέσμου δεν υποδηλώνει την έγκριση από την We Check Your Car της ιστοσελίδας. 
 25. Η We Check Your Car δηλώνει ρητά ότι δεν υποχρεούται να ελέγχει την ασφάλεια και το περιεχόμενο των ιστοσελίδων τρίτων, εντούτοις δικαιούται οποτεδήποτε να διακόπτει την πρόσβαση σε οποιαδήποτε ιστοσελίδα, εάν λάβει γνώση οποιουδήποτε γεγονότος, το οποίο κατά την κρίση της βρίσκεται σε αντίθεση με την νομοθεσία και τους παρόντος όρους. 
 26. Υποχρεώσεις & Ευθύνη Χρήστη
 27. Οι Χρήστες αποδέχονται, συμφωνούν και συνομολογούν ότι θα κάνουν σύννομη και πρόσφορη χρήση της Ιστοσελίδας, καθώς και ότι θα τηρούν τους Κώδικες Δεοντολογίας και Πολιτικές που τυχόν είναι αναρτημένα σε αυτή ή/και προβλέπονται στην εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. 
 28. Οι Χρήστες υποχρεούνται να απέχουν από κάθε παράνομη, αντίθετη με τα συναλλακτικά ήθη, αθέμιτη και καταχρηστική χρήση του περιεχομένου της Ιστοσελίδας και των επιμέρους υπηρεσιών/προϊόντων αυτής και να μην προβαίνουν σε πράξεις ή παραλείψεις που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη ή δυσλειτουργία στην Ιστοσελίδα ή και σε τρίτους ή να επηρεάσουν ή να θέσουν σε κίνδυνο την παροχή των υπηρεσιών της We Check Your Car. 
 29. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά οι Χρήστες της Ιστοσελίδας αποδέχονται ότι δεν θα τη χρησιμοποιούν για: 

1) αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που είναι παράνομο για οποιοδήποτε λόγο, προκαλεί παράνομη προσβολή και βλάβη στην We Check Your Car ή σε οποιονδήποτε τρίτο είτε προσβάλλει την εμπιστευτικότητα ή το απόρρητο πληροφοριών οιουδήποτε προσώπου 

2) αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που προκαλεί προσβολή των χρηστών ηθών, κοινωνικών αξιών, της ανηλικότητας κ.λ.π. 

3) αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου για το οποίο οι χρήστες δεν έχουν δικαίωμα μετάδοσης σύμφωνα με το νόμο ή τις εν ισχύ συμβάσεις (όπως εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας), 

4) αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου το οποίο παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, ή προσβάλει πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων, 

5) αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε υλικού το οποίο περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή τον εξοπλισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών, 

6) ηθελημένη ή αθέλητη παράβαση της ισχύουσας Ελληνικής και Κοινοτικής νομοθεσίας ή των διατάξεων αυτής, 

7) παρενόχληση τρίτων με οποιοδήποτε τρόπο και οποιοδήποτε περιεχόμενο, 

8) συλλογή, αποθήκευση, επεξεργασία ή/και ανακοίνωση των προσωπικών δεδομένων άλλων χρηστών ή/και τρίτων

9) διακινδύνευση της ασφάλειας της We Check Your Car. 

 1. Οι Χρήστες φέρουν αποκλειστικά την ευθύνη για τη χρήση της Ιστοσελίδας, καθώς και την ευθύνη για κάθε τυχόν ζημία ήθελε προκληθεί σε αυτόν ή σε οποιονδήποτε τρίτο εξαιτίας ή εξ αφορμής της ως άνω χρήσης, όπως και να αποζημιώσουν πλήρως την We Check Your Car έναντι οποιασδήποτε αξίωσης ήθελε τυχόν εγερθεί από οποιονδήποτε τρίτο ως αποτέλεσμα χρήσης της Ιστοσελίδας. 
 2. Σε κάθε περίπτωση παράνομης ή αντίθετης με τους παρόντες όρους και το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό πλαίσιο χρήσης της Ιστοσελίδας από Χρήστη, ο τελευταίος υποχρεούται να αποζημιώσει την We Check Your Car για κάθε θετική ή/και αποθετική ζημία ήθελε υποστεί από τις ως άνω ενέργειες. 
 3. Ασφάλεια

Όλες οι συναλλαγές που πραγματοποιούνται μέσω της Ιστοσελίδας διέπονται από το Διεθνές και Ευρωπαϊκό δίκαιο καθώς επίσης και από το Νόμο περί προστασίας των καταναλωτών (Ν. 2251/1994). Η We Check Your Car αναγνωρίζει τη σημασία του θέματος της ασφάλειας των Προσωπικών Δεδομένων, καθώς και των ηλεκτρονικών συναλλαγών και έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα, με τις πιο σύγχρονες και προηγμένες μεθόδους, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια. Όλες οι πληροφορίες, οι οποίες σχετίζονται με τα προσωπικά σας στοιχεία, είναι ασφαλείς και απόρρητες. 

Η ασφάλεια της Ιστοσελίδας επιτυγχάνεται με τις ακόλουθες μεθόδους:

Αναγνώριση Χρήστη 

Η πρόσβαση και πλοήγηση στην Ιστοσελίδα και στις υπηρεσίες που διατίθενται μέσω αυτής είναι ελεύθερη, χωρίς να απαιτείται η εγγραφή του Χρήστη σε αυτό. Ωστόσο, για την καταχώριση σχετικών αιτημάτων παραγγελιών για υπηρεσίες ή προϊόντα της We Check Your Car απαιτείται η βασική εγγραφή του Χρήστη με τα εξής στοιχεία: Όνομα, Επώνυμο, κινητό τηλέφωνο και email Χρήστη. Η Ιστοσελίδα με κανέναν τρόπο δεν αποκαλύπτει ή δημοσιοποιεί τα προσωπικά δεδομένα και τις πληροφορίες που παρέχει ο Χρήστης στην We Check Your Car. Τα προσωπικά δεδομένα τα οποία θέτει ο Χρήστης στη διάθεσή της We Check Your Car χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για την εκτέλεση των συναλλαγών με τον Χρήστη και δεν γνωστοποιούνται σε τρίτους, πλην των περιπτώσεων που περιγράφονται στην ενότητα που αφορά στην πολιτική απορρήτου των επικοινωνιών. Όλες οι πληροφορίες φυλάσσονται με απόλυτη ασφάλεια. 

Η We Check Your Car δικαιούται οποτεδήποτε να τερματίσει την παροχή των Υπηρεσιών αυτών στο Χρήστη και να αρνηθεί οποιαδήποτε τρέχουσα ή μελλοντική χρήση των ιστοσελίδων της σε περίπτωση παραβίασης των Όρων Χρήσης.

Ελεγχόμενη Πρόσβαση

Η πρόσβαση στα συστήματα της We Check Your Car (servers) ελέγχεται από εξοπλισμό ο οποίος επιτρέπει τη χρήση συγκεκριμένων υπηρεσιών από τους Χρήστες απαγορεύοντας παράλληλα την πρόσβαση σε συστήματα και βάσεις δεδομένων με απόρρητα στοιχεία και πληροφορίες της We Check Your Car. 

Επικοινωνία – Κοινοποιήσεις

Ο Χρήστης οφείλει να έχει πάντα τα στοιχεία επικοινωνίας του ενημερωμένα και να ειδοποιεί την We Check Your Car για κάθε μεταβολή τους. Οι προσκλήσεις, ειδοποιήσεις και κοινοποιήσεις και γενικότερα πάσης φύσεως επικοινωνία και ενημέρωση της We Check Your Car προς τον Χρήστη για θέματα που αφορούν τις παρεχόμενες προς αυτόν υπηρεσίες ή/και προϊόντα της We Check Your Car θα είναι έγγραφης ή/και ηλεκτρονικής μορφής και θα απευθύνονται στη φυσική ή ηλεκτρονική διεύθυνση του Χρήστη όπως αυτή έχει δηλωθεί στα στοιχεία επικοινωνίας του Χρήστη, που έχει τυχόν δηλώσει στην We Check Your Car κατά τη διάρκεια επισκέψεως του Χρήστη στην Ιστοσελίδα.

Θα αποστέλλονται δε είτε μέσω συστημένου ταχυδρομείου και θα ισχύουν από την ημέρα της παραλαβής τους, είτε μέσω fax οπότε θα πρέπει να αποστέλλεται σε επιβεβαίωση του περιεχομένου του και το επίσημο αντίγραφο του fax μέσω συστημένου ταχυδρομείου, είτε μέσω e-mail οπότε και θα ισχύουν από την ημερομηνία παραδόσεως.

Ο Χρήστης οφείλει να ελέγχει τακτικά το e-mail που έχει ορίσει σαν κύριο e-mail επικοινωνίας καθώς και την Ιστοσελίδα ώστε να ενημερώνεται για θέματα που αφορούν τις παρεχόμενες προς αυτόν υπηρεσίες / προϊόντα της We Check Your Car.

Κατ’ εξαίρεση, ειδικά σημειώνεται, ότι στην περίπτωση Καταγγελίας, η σχετική γραπτή ειδοποίηση περί άρσης της παραβίασης των παρόντων Όρων Χρήσης είτε θα αποστέλλεται από το καταγγέλλον μέρος μέσω συστημένου ταχυδρομείου, είτε θα επιδίδεται με δικαστικό επιμελητή, ενώ το έγγραφο της καταγγελίας θα επιδίδεται σε κάθε περίπτωση αποκλειστικά και μόνο με δικαστικό επιμελητή. 

Απόρρητο Συναλλαγών 

Όλες οι πληροφορίες που διαβιβάζονται από τον Χρήστη της Ιστοσελίδας είναι εμπιστευτικές και η We Check Your Car έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να γίνεται χρήση τους μόνο όταν κρίνεται αναγκαίο μέσα στο πλαίσιο των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Τα στοιχεία των Χρηστών της Ιστοσελίδας (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, τηλέφωνο επικοινωνίας (σταθερό ή κινητό), ηλεκτρονική διεύθυνση, διεύθυνση του προς έλεγχο αυτοκινήτου κ.λπ.) θεωρούνται απόρρητα. Οι Χρήστες κατά την παροχή των στοιχείων τους στα πλαίσια χρήσης της Ιστοσελίδας, θα ενημερώνονται από την We Check Your Car και συναινούν και αποδέχονται την επικείμενη επεξεργασία των στοιχείων αυτών προσωπικών δεδομένων, για τις ανάγκες της ομαλής και ευχερούς μεταξύ των μερών σχέσης, καθώς επίσης και της διαβίβασης των στοιχείων αυτών σε αποδέκτες οι οποίοι θα προσδιορίζονται συγκεκριμένα και είναι οι υπάλληλοι ή/και προστηθέντες της We Check Your Car στα πλαίσια της διεκπεραίωσης της καταρτιζόμενης συμφωνίας των μερών. 

Βεβαιώνεται ότι μόνο εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες των Χρηστών και μόνο όποτε αυτό είναι αναγκαίο, π.χ. για τη διεκπεραίωση των παραγγελιών. Κατά τα λοιπά η We Check Your Car δεσμεύεται να μην αποκαλύψει τα στοιχεία των πελατών και των συναλλαγών τους, εκτός αν έχει έγγραφη εξουσιοδότηση από τους ίδιους τους Χρήστες, ή αυτό επιβάλλεται από νόμο, δικαστική απόφαση ή απόφαση άλλης δημόσιας αρχής. Τα προσωπικά δεδομένα που δηλώνονται στην Ιστοσελίδα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από αυτή ή συνεργαζόμενες με αυτή επιχειρήσεις, με σκοπό την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση της συναλλακτικής σχέσης του Χρήστη με την We Check Your Car. Το σύνολο των όποιων εγγράφων και ηλεκτρονικών στοιχείων που ενδεχομένως θα ανταλλαχθούν μεταξύ των μερών στα πλαίσια της καταχώρησης της παραγγελίας του Χρήστη, θα τηρούνται από την We Check Your Car. Ο Χρήστης μπορεί να έχει πρόσβαση σε αυτά εφόσον το επιθυμεί.

Σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, ο Χρήστης διατηρεί το δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης και αντίρρησης στην περαιτέρω επεξεργασία των δεδομένων που τον αφορούν σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Ν. 2472/1997 για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, όπως ισχύει τροποποιημένος. 

Εμπιστευτικότητα

Συμφωνείται μεταξύ του Χρήστη και της We Check Your Car, ότι οποιεσδήποτε πληροφορίες σε έγγραφη, προφορική ή άλλη μορφή που δίνονται από το ένα στο έτερο μέρος με αφορμή την εκτέλεση των υπηρεσιών, παραμένουν στην κυριότητα του παραδίδοντος μέρους. Όλα τα ανωτέρω στοιχεία, χαρακτηρίζονται με την παρούσα και τηρούνται ως εμπιστευτικά και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την επίτευξη των στόχων και την υλοποίηση των υπηρεσιών. Ουδείς των μερών θα αποκαλύψει σε τρίτους άνευ της εγγράφου συναινέσεως του ετέρου, τυχόν στοιχεία οριζόμενα ως εμπιστευτικά βάσει των Όρων Χρήσης.

Τα μέρη αναλαμβάνουν την υποχρέωση να τηρούν τα εμπορικά / βιομηχανικά απόρρητα επιδεικνύοντας αυστηρή εμπιστευτικότητα και να μην αποκαλύπτουν, χρησιμοποιούν, δημοσιεύουν, διοχετεύουν ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο ανακοινώνουν σε τρίτο, άμεσα ή έμμεσα, εν όλω ή εν μέρει, για οποιοδήποτε λόγο (με σκοπό τον ανταγωνισμό ή όχι), χωρίς την έγγραφη συναίνεση του άλλου μέρους, στοιχεία ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση τους κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών ή εξ’ αφορμής αυτής, που δεν είναι προσιτά στο κοινό και αφορούν ενδεικτικά την επιχειρηματική οργάνωση, τις επενδύσεις, τα προϊόντα, την οικονομική κατάσταση, το πελατολόγιο, την εμπορική πολιτική, τα επιχειρηματικά σχέδια και τις στρατηγικές, την κοστολόγηση, την τεχνογνωσία κλπ. του άλλου μέρους. Οι ως άνω πληροφορίες ενδέχεται να περιέχονται σε οποιοδήποτε μέσο, ηλεκτρονικό ή μη, χωρίς απαραίτητα να φέρουν την ένδειξη «εμπιστευτικό». 

Η ανωτέρω περί εχεμύθειας υποχρέωση δεν αφορά:

 • Στοιχεία γενικώς στη διάθεση του κοινού, εκτός αν αυτή η διάθεση είναι αποτέλεσμα παραβιάσεως της υποχρέωσης της παρούσας παραγράφου.
 • Στοιχεία που κατέστην δημοσίως γνωστά μετά την έναρξη της επικοινωνίας των μερών, χωρίς όμως αυτό να οφείλεται σε ενέργεια του αποδέκτη.
 • Στοιχεία λαμβανόμενα από τρίτους και μη υποκείμενα σε υποχρέωση εχεμύθειας.
 • Στοιχεία που ήταν ήδη στην κατοχή του αποδέκτη ή γνωστά σε αυτόν ελεύθερα από οποιαδήποτε υποχρέωση εμπιστευτικότητας, πριν από το χρόνο έναρξης της επικοινωνίας των μερών.
 • Στοιχεία που ο αποδέκτης δύναται να αποδείξει ότι ανεπτύχθησαν από εκείνον καλόπιστα, χωρίς παράβαση των Όρων Χρήσης και ανεξάρτητα από την πληροφόρηση που έλαβε στα πλαίσια των εδώ προβλέψεων κι ενεργειών.
 • Στοιχεία τα οποία βάσει του νόμου, δικαστικών ή διοικητικών αρχών, υποχρεούται ο συμβαλλόμενος να ανακοινώσει.

Ο Χρήστης και οι εκπρόσωποί του καθώς και το προσωπικό της Autoreport, που θα απασχοληθούν για την υλοποίηση των υπηρεσιών δεσμεύονται από τις ως άνω υποχρεώσεις, τις κείμενες περί απορρήτου διατάξεις της Ελληνικής Νομοθεσίας, ασφάλειας της πληροφορίας και πληροφορικής, για τη μη ανακοίνωση, διασπορά, επεξεργασία, χρήση κλπ. πληροφοριών που καθ’ οιονδήποτε τρόπο θα περιέλθουν σε γνώση τους. 

 1. Απόρρητο Επικοινωνιών – Προστασία Προσωπικών Δεδομένων
 2. Η We Check Your Car λαμβάνει όλα τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για τη διασφάλιση του απορρήτου των επικοινωνιών του Χρήστη και για την προστασία των Προσωπικών Δεδομένων που η τελευταία τηρεί, σύμφωνα με τη σχετική κείμενη νομοθεσία, τους Κανονισμούς της ΑΔΑΕ και την Πολιτική Διασφάλισης του Απορρήτου (Πολιτική Ασφαλείας) που τηρεί. Ωστόσο, η We Check Your Car δεν εγγυάται την ασφάλεια των δεδομένων του Χρήστη που τηρεί ο Χρήστης, στο βαθμό που η προστασία αυτών δεν επιτυγχάνεται με τη λήψη πρόσφορων μέτρων ασφάλειας από τον Χρήστη, όπως αυτά επιβάλλονται από το σχετικό θεσμικό ή/και κανονιστικό πλαίσιο. 
 3. Η Εταιρία ουδεμία ευθύνη φέρει για (α) την γνησιότητα, ακρίβεια, εμπιστευτικότητα, τον θεμιτό ή αθέμιτο χαρακτήρα των δεδομένων (data) που ο Χρήστης λαμβάνει ή αποστέλλει σε τρίτους ή αποθηκεύει στους cloud servers, (β) την οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση, θετική ή αποθετική, υλική ή μη ζημία ενδεχομένως υποστεί ο Χρήστης από την πρόσβασή του στο διαδίκτυο, και (γ) για τυχόν διαφορές που θα προκύψουν μεταξύ του Χρήστη και τρίτων και οφείλονται σε μηνύματα, δεδομένα, στοιχεία ή πληροφορίες (data) που διακινούνται μέσω της Ιστοσελίδας ή σχετιζόμενες ιστοσελίδες τρίτων. 
 4. Παραγγελία υπηρεσιών/προϊόντων
 5. Ο Χρήστης έχει τη δυνατότητα περιήγησης στην Ιστοσελίδα χωρίς να απαιτείται η εγγραφή του σε αυτή. Ωστόσο, για την καταχώρηση σχετικών παραγγελιών στην Ιστοσελίδα απαιτείται η παράθεση από το Χρήστη κάποιων πληροφοριών του. 
 6. Για την καταχώρηση από τον Χρήστη παραγγελίας απαιτείται η χορήγηση των εξής βασικών στοιχείων: Όνομα, Επώνυμο, Διεύθυνση που βρίσκεται το προς έλεγχο αυτοκίνητο (οδός και αριθμός, πόλη), Ηλεκτρονική Διεύθυνση (e-mail) του Χρήστη, Τηλέφωνο Επικοινωνίας (σταθερό ή κινητό) του Χρήστη. 
 7. Μετά την επιτυχή καταχώρηση της παραγγελίας του Χρήστη, ο Χρήστης λαμβάνει αυτοματοποιημένο e-mail στο οποίο αναφέρονται οι λεπτομέρειες της εκάστοτε Παραγγελίας/Αιτήσεώς του. Μετά την λήψη της παραγγελίας από το αρμόδιο τμήμα της We Check Your Car, η We Check Your Car θα επικοινωνεί με κάθε πρόσφορο μέσο με το Χρήστη προκειμένου για την από κοινού ολοκλήρωση συμπλήρωσης των στοιχείων της παραγγελίας. Με την ολοκλήρωση συμπλήρωσης της παραγγελίας, η We Check Your Car θα αποστέλλει στον Χρήστη με κάθε πρόσφορο μέσο επιβεβαίωση αναφορικά με την παροχή των υπηρεσιών/προϊόντων, που ο ίδιος ο Χρήστης έχει επιλέξει. 
 8. Ρητά επισημαίνεται ότι η καταχώριση αιτημάτων παραγγελίας υπηρεσιών συνιστά εκδήλωση ενδιαφέροντος και δεν συνιστά σύμβαση παροχής υπηρεσιών. 
 9. Κατά την εξέλιξη της παραγγελίας ο Χρήστης θα λαμβάνει μια σειρά από αυτοματοποιημένα e-mails ή/και SMS, τα οποία θα αναφέρουν την πρόοδο της παραγγελίας. 
 10. Σε περίπτωση που στην παραγγελία του Χρήστη προκύψει οποιασδήποτε φύσης εκκρεμότητα, τότε θα επικοινωνήσει με τον Χρήστη κάποιος εκπρόσωπος της We Check Your Car στα στοιχεία επικοινωνίας, που ο Χρήστης έχει δηλώσει κατά την καταχώρηση της παραγγελίας του στην Ιστοσελίδα. 
 11. Ενημερώνεται ο Χρήστης ότι δεν υπάρχει τρόπος απενεργοποίησης των ηλεκτρονικών ενημερώσεων, η αποστολή των οποίων αποτελεί προϋπόθεση για τη σωστή εξέλιξη της παραγγελίας του Χρήστη. Ο Χρήστης υποχρεούται να λαμβάνει όλα τα απαιτούμενα μέτρα ώστε να εξασφαλίζεται η αδιάλειπτη λήψη των ανωτέρω ενημερώσεων και να τις διατηρεί καθ’ όλη τη διάρκεια της συναλλαγής του με την We Check Your Car. Σε περίπτωση που ο Χρήστης δεν λαμβάνει τις ανωτέρω ενημερώσεις για οποιοδήποτε λόγο και για οποιαδήποτε αιτία, υποχρεούται να ενημερώσει άμεσα την We Check Your Car. 
 12. Ακύρωση Παραγγελίας / Συμβατική Υπαναχώρηση

Ακύρωση της παραγγελίας δύναται να γίνει στις κάτωθι περιπτώσεις: 

(α) Πριν ολοκληρωθεί η παραγγελία: Κατά τη διάρκεια της ηλεκτρονικής διαδικασίας της παραγγελίας, οι Χρήστες μπορούν να γυρίσουν σε προηγούμενο βήμα και να αφαιρέσουν την παραγγελία. 

(β) Μετά την ολοκλήρωση της παραγγελίας: Μετά την ολοκλήρωση της παραγγελίας και μία (1) ημέρα πριν το προγραμματισμένο ραντεβού για την παροχή της υπηρεσίας, ο Χρήστης δύναται να ακυρώσει τυχόν υποβληθείσα Παραγγελία είτε καλώντας στο 2610526780 είτε αποστέλλοντας μήνυμα στην Ιστοσελίδα. 

 1. Τιμολόγηση – Τιμολογιακή Πολιτική
 2. Οι αναγραφόμενες τιμές των υπηρεσιών είναι σε ευρώ και συμπεριλαμβάνεται ο αναλογών ΦΠΑ. 
 3. Η τιμολόγηση των υπηρεσιών γίνεται εφάπαξ με βάση τις παρεχόμενες υπηρεσίες και τις επιλογές του Χρήστη. Η τιμολόγηση & πληρωμή των υπηρεσιών γίνεται απολογιστικά, ήτοι μετά το πέρας της παροχής των υπηρεσιών, ενώ η τιμολόγηση του πακέτου προσφοράς 3(τριών) ελέγχων γίνεται προκαταβολικά με το ελάχιστο ποσό των (20€) για χρήση εκπτωτικού πακέτου 3 (τριών) basic ελέγχων και ευρώ (50€) για χρήση εκπτωτικού πακέτου 3 (τριών) advanced ή expert ελέγχων, με την καταχώρηση της παραγγελίας. Το επιπλέονκόστος σε περίπτωση επιλογής συνδυαστικού πακέτου προσφοράς (τριών) ελέγχων (basic, advanced, expert) καταβάλλεται τμηματικά μετά το πέρας του εκάστοτε τεχνικού ελέγχου και πριν την έκδοση και αποστολή της τεχνικής αναφοράς.
 4. Η We Check Your Car διατηρεί το δικαίωμα μεταβολής των τιμών χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση του Χρήστη. Ευνόητο είναι ότι ο Χρήστης καταβάλλει πάντοτε το τίμημα το οποίο αναγράφεται στους οικείους τιμοκαταλόγους γι’ αυτό το προϊόν ή την υπηρεσία κατά το χρόνο παραγγελίας. Τυχόν έξοδα εξόφλησης των υπηρεσιών (έξοδα κατάθεσης σε τράπεζα κ.λπ.), επιβαρύνουν τον Χρήστη. 
 5. Η We Check Your Car έχει δικαίωμα να προσφέρει πακέτα ή προσφορές που θα έχουν ευνοϊκότερους όρους ή τιμές από αυτούς που υπήρχαν όταν ο Χρήστης αρχικά αγόρασε υπηρεσίες από την We Check Your Car. Αυτές οι αλλαγές τιμών και όρων ενδέχεται να επηρεάζουν τις υπάρχουσες τιμές των μερών. 
 6. Η We Check Your Car διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει οποιαδήποτε στιγμή τα χαρακτηριστικά και τις τιμές των Υπηρεσιών ή/και Προϊόντων που προβάλλονται στην Ιστοσελίδα. 
 7. Τρόποι Πληρωμής
 8. Για λόγους ταυτοποίησης και ασφάλειας της συναλλαγής μεταξύ του Χρήστη και της We Check Your Car, η τελευταία δύναται να ζητήσει από τον Χρήστη -και ο τελευταίος υποχρεούται- να παράσχει περαιτέρω στοιχεία. Σε περίπτωση που ο Χρήστης δεν προσκομίσει τα στοιχεία που ζητηθούν ή η συναλλαγή δεν ταυτοποιηθεί επιτυχώς από την We Check Your Car, η We Check Your Car διατηρεί το δικαίωμα να μην παρέχει την υπηρεσία καθώς και να μην επιστρέψει το όποιο ποσό χρέωσης που προέκυψε και αφορούσε την συγκεκριμένη συναλλαγή.
 9. Ο Χρήστης μπορεί να εξοφλεί την εκάστοτε οφειλή του αποκλειστικά στο Φυσικό κατάστημα της We Check Your Car και κάνοντας χρήση ενός από τους παρακάτω τρόπους πληρωμής

(α) Με μετρητά

Ο Χρήστης μπορεί να εξοφλεί στο Φυσικό κατάστημα της We Check Your Car.

(β) Πληρωμή με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό:

Ο Χρήστης έχει τη δυνατότητα εξόφλησης της οφειλής του με πληρωμή σε Τράπεζα (σε κατάστημα, μέσω e-banking ή phone/mobile banking) μέσω του συστήματος ΔΙΑΣ στις συμβεβλημένες τράπεζες (Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε). Σε αυτή την περίπτωση ο Χρήστης επιβαρύνεται με τα έξοδα προμήθειας των τραπεζών. 

(γ) Πληρωμή με Πιστωτική Κάρτα 

Ο Χρήστης έχει τη δυνατότητα εξόφλησης της οφειλής του μέσω πιστωτικής κάρτας Visa, Mastercard, Dinners, American Express. Η εξόφληση της οφειλής του Χρήστη μέσω πιστωτικής κάρτας μπορεί να γίνεται εφάπαξ. Η χρέωση της πιστωτικής κάρτας πραγματοποιείται αφού προηγηθεί έλεγχος και πιστοποίηση των στοιχείων και της εγκυρότητάς της.

Για περισσότερες πληροφορίες, σχετικά με την εξόφληση της οφειλής μέσω πιστωτικής κάρτας, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους όρους συναλλαγής του πιστωτικού ιδρύματος, που έχει εκδώσει την κάρτα σας. 

 1. Για την πληρωμή μέσω καταθέσεων σε τραπεζικούς λογαριασμούς της We Check Your Car, ο Χρήστης επιβαρύνεται με Έξοδα Πληρωμής. Τα έξοδα πληρωμής ορίζονται και κρατούνται αποκλειστικά από τα οικεία χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. 
 2. Όροι Πληρωμής
 3. Ο Χρήστης πρέπει να εξοφλεί τους λογαριασμούς του άμεσα με την παράδοση σε αυτόν από την We Check Your Car του σχετικού νόμιμου φορολογικού παραστατικού. 
 4. Σε περίπτωση μη έγκαιρης εξόφλησης του Λογαριασμού από τον Χρήστη, η We Check Your Car δικαιούται: 
 • Να επιβαρύνει την οφειλή του Χρήστη με τόκους υπερημερίας.
 • Να αναθέσει σε συνεργαζόμενες Εταιρείες Ενημέρωσης Οφειλετών για ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις την εξώδικη ενημέρωσή σας για την ύπαρξη ληξιπρόθεσμων οφειλών σας έναντι της We Check Your Car καθώς και τη διαπραγμάτευση του χρόνου, του τρόπου και των λοιπών όρων αποπληρωμής αυτών, καθώς και να αναθέσει σε συνεργαζόμενες δικηγορικές εταιρείες ή/και δικηγορικά γραφεία, την εξώδικη ή/και δικαστική είσπραξη των οφειλών αυτών, κατ’ εντολή και για λογαριασμό της We Check Your Car.
 • Να αρνηθεί την παράδοση στο Χρήστη των υπηρεσιών/προϊόντων της, συμπεριλαμβανομένης και της αναφοράς τεχνικού ελέγχου του αυτοκινήτου.
 1. Η ανωτέρω ενέργειες της We Check Your Car συνιστούν μονομερή καταγγελία της όποιας σχέσης του Χρήστη με την We Check Your Car λόγω οφειλών. 
 2. Διακοπή Παρεχόμενων Υπηρεσιών / Καταγγελία Σύμβασης

Η διακοπή των παρεχόμενων Υπηρεσιών και η καταγγελία των ισχυόντων μεταξύ We Check Your Car και Χρήστη σχέσεων υπόκειται στους ειδικούς όρους και προϋποθέσεις διακοπής υπηρεσιών ή/και καταγγελίας που τυχόν ορίζονται αναλυτικά στους Ειδικούς Όρους Χρήσης εκάστης Υπηρεσίας. 

 1. Αποδοχή Όρων Χρήσης
 2. Από τη χρήση της Ιστοσελίδας τεκμαίρεται, ότι συμφωνείτε με όλους τους όρους που αναγράφονται στην παρούσα και η ανάγνωση του παρόντος κειμένου απαιτείται πριν από την χρήση της Ιστοσελίδας και των υπηρεσιών/προϊόντων της We Check Your Car και την υποβολή οποιασδήποτε παραγγελίας υπηρεσιών ή προϊόντων κι επιπροσθέτως η σύμφωνη γνώμη σας καθώς και η πλήρης και ανεπιφύλακτη αποδοχή των αναγραφόμενων όρων, εκφράζεται, πιστοποιείται και δηλώνεται υπεύθυνα με τη χρήση της παρουσίασης ή/και το πάτημα του ποντικιού στο link “Έχω διαβάσει και συμφωνώ με τους Όρους Χρήσης” και σε οποιοδήποτε άλλο link μπορεί να οδηγήσει σε παραγγελία υπηρεσίας ή χρήση της Ιστοσελίδας, και θεωρείται ως η υπογραφή σας στο παρόν κείμενο. 
 3. Απαγορεύεται η χρήση της Ιστοσελίδας από ανήλικους (άτομα που δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους) και από άτομα που στερούνται δικαιοπρακτικής ικανότητας. Κατά την παραγγελία των υπηρεσιών/προϊόντων της We Check Your Car ο Χρήστης δηλώνει ότι είναι ενήλικας και έχει δικαιοπρακτική ικανότητα, δεσμεύεται δε ότι δε θα επιτρέψει την χρήση των στοιχείων του από ανήλικα ή άτομα δικαιοπρακτικά ανίκανα. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί τέτοια χρήση των στοιχείων πρόσβασης, υπεύθυνος είναι αποκλειστικά ο ίδιος ο Χρήστης. 
 4. Κάθε ηλεκτρονική παραγγελία υπηρεσιών αποστέλλεται στην We Check Your Car μέσω Internet, εάν και μόνο αν ο Χρήστης έχει προηγουμένως αποδεχθεί ανεπιφύλακτα τους προαναφερθέντες όρους συμφωνίας, σαν μία επιπλέον απόδειξη ότι ο Χρήστης έλαβε πλήρη γνώση των όρων και συμφώνησε ανεπιφύλακτα με αυτούς. 
 5. Η We Check Your Car ενδεχομένως να παρέχει στον Χρήστη λογισμικό τρίτων –κατά την επίσκεψή του στην Ιστοσελίδα- ανάλογα με την υπηρεσία που παραγγέλθηκε. Οι όροι άδειας χρήσης που διέπουν τη χρήση του λογισμικού τρίτων μπορεί να διαφέρουν από τους όρους χρήσης της We Check Your Car. Οι πελάτες της We Check Your Car δεσμεύονται από όλους τους όρους των αδειών που σχετίζονται με το λογισμικό τρίτων και θα πρέπει να τους αποδεχτούν. Η παροχή και προσφορά λογισμικού τρίτων δεν αποτελεί μέρος του λογισμικού της We Check Your Car. Η We Check Your Car δεν παρέχει υποστήριξη ή εγγυήσεις σχετικά με τη χρήση και τη λειτουργικότητα του εν λόγω λογισμικού τρίτων. 

Τροποποίηση – Πλήρης Συμφωνία – Επικεφαλίδες 

Οι παρόντες όροι χρήσεως της Ιστοσελίδας συντάσσονται με βάση το σύνολο των κανόνων δικαίου της Ελληνικής επικράτειας, διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο, από τις ισχύουσες σε αυτό νομοθετικές διατάξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από τις Διεθνείς Συνθήκες και ερμηνεύονται σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης, των συναλλακτικών ηθών και του κοινωνικού και οικονομικού σκοπού του δικαιώματος. 

Όλοι οι Όροι Χρήσης ορίζονται ως ουσιώδεις. 

Οι Όροι Χρήσης αποτελούν ένα ενιαίο σύνολο και συνιστούν την τελική και ολοκληρωτική συμφωνία των συμβαλλόμενων μερών. Η παρούσα συμφωνία θεωρείται ως πλήρως και αμοιβαίως αποδεκτή και αντικαθιστά από την αποδοχή της από τον Χρήστη οποιαδήποτε προηγούμενη διαπραγμάτευση, συζήτηση, διαβεβαίωση, υπόσχεση ή συμφωνία, γραπτή ή προφορική η οποία δυνατόν να έγινε επί του αντικειμένου της συμφωνίας. 

Η We Check Your Car έχει το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση του Χρήστη, τους Όρους Χρήσης. Η τελευταία ενημερωμένη έκδοση των Όρων Χρήσης των παρεχόμενων υπηρεσιών ή προϊόντων θα αναρτάται από την We Check Your Car στην Ιστοσελίδα. 

Οι επικεφαλίδες των άρθρων είναι ενδεικτικές και χωρίς δεσμευτική σημασία, έχουν συμπεριληφθεί αποκλειστικά και μόνο για τη διευκόλυνση της ανάγνωσης του κειμένου, δεν τροποποιούν τους Όρους Χρήσης και δεν επηρεάζουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των μερών που απορρέουν από τους Όρους Χρήσης. 

Μερική Ακυρότητα 

Σε περίπτωση κατά την οποία όρος ή πρόβλεψη των εν λόγω όρων χρήσεως ήθελε κριθεί ως άκυρος ή ακυρώσιμος, τέτοια ακυρότητα ή ακυρωσία δεν θα επηρεάζει την ισχύ των λοιπών όρων, οι δε συμβαλλόμενοι θα καταβάλουν κατά τις προαναφερθείσες αρχές κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να αντικατασταθούν οι άκυρες ή ακυρώσιμες προβλέψεις ή όροι, με άλλους που να προσεγγίζουν όσο το δυνατό περισσότερο το περιεχόμενο των άκυρων ή ακυρώσιμων όρων ή προβλέψεων. 

Παραίτηση 

Οποιαδήποτε παραίτηση από τους παρόντες Όρων Χρήσης ή από τα δικαιώματα κάποιου από τους συμβαλλομένους ή από τις αποζημιώσεις που προκύπτουν θα πρέπει να γίνει εγγράφως για να τεθεί σε ισχύ. Η παράλειψη, αμέλεια ή καθυστέρηση εκ μέρους ενός από τους συμβαλλόμενους να εκτελέσει τις διατάξεις της σύμβασης αυτής ή των δικαιωμάτων ή αποζημιώσεών του οποιαδήποτε στιγμή, δεν θα ερμηνεύεται και δεν θα θεωρείται ως παραίτηση εκ μέρους του συμβαλλόμενου αυτού, από τα δικαιώματά του στο πλαίσιο της παρούσας Σύμβασης και με κανέναν τρόπο δεν θα επηρεάζει την εγκυρότητα των Όρων Χρήσης ή μέρους αυτών ή δεν θα περιορίζει το δικαίωμα αυτού του συμβαλλόμενου να προβαίνει σε περαιτέρω ενέργειες. 

 1. Εκχώρηση

Η We Check Your Car έχει το δικαίωμα να εκχωρήσει ή μεταβιβάσει το σύνολο των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων της που αναφέρονται στους παρόντες Όρους Χρήσης χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του Χρήστη, ιδίως σε καθολικούς ή ειδικούς διαδόχους της. 

Ο Χρήστης δεν έχει δικαίωμα να εκχωρήσει ή μεταβιβάσει ολικά ή μερικά τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τους παρόντες Όρους Χρήσης, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της We Check Your Car. 

 1. Ανωτέρα Βία

Κανένα από τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνεται για οιαδήποτε καθυστέρηση ή αδυναμία εκπλήρωσης υποχρέωσης, η οποία απορρέει από τους παρόντες Όρους Χρήσης, οφειλόμενη σε λόγους ανωτέρας βίας. Για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η ανωτέρα βία και τα αποτελέσματά της, η ισχύς των παρόντων Όρων Χρήσης θα αναστέλλεται. Το συμβαλλόμενο μέρος που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται μέσα σε δέκα (10) ημέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία να τα αναφέρει στο άλλο μέρος εγγράφως και να προσκομίζει τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Οποιοδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη στερείται του δικαιώματος να επικαλεσθεί την ύπαρξη ανωτέρας βίας, αν μέσα στην ανωτέρω 10ήμερη προθεσμία δεν αναφέρει τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία και δεν προσκομίσει τα απαιτούμενα αποδεικτικά στοιχεία. Ωστόσο, σε περίπτωση που το γεγονός της ανωτέρας βίας εξακολουθεί για διάστημα μεγαλύτερο των τριάντα (30) ημερών ισχύουν τα οριζόμενα στο σχετικό Άρθρο της Καταγγελίας. 

 1. Εφαρμοστέο Δίκαιο – Δωσιδικία

Η We Check Your Car και ο Χρήστης θα καταβάλλουν κάθε προσπάθεια να επιλύουν συμβιβαστικά όλες τις διενέξεις και απαιτήσεις που αναφύονται σε σχέση με την Ιστοσελίδα και τις υπηρεσίες/προϊόντα, που υπάρχουν σε αυτή και τα οποία λαμβάνει ο Χρήστης. 

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλομένων σχετικά με την εφαρμογή, ερμηνεία, ακυρότητα των Όρων Χρήσης, την ύπαρξη ή ανυπαρξία δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των συμβαλλομένων εκ συμβάσεως ή/και αδικοπραξίας, καθώς και περί την εκτέλεση δίκες, ερμηνεύεται σύμφωνα με το Ελληνικό Δίκαιο και υπάγεται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των καθ’ ύλην αρμοδίων δικαστηρίων της πόλεως των Αθηνών, στην δικαιοδοσία των οποίων τα μέρη υποβάλλονται οικειοθελώς. 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η παρούσα ενημέρωση για την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (εφεξής «Πολιτική») αφορά τις προϋποθέσεις επεξεργασίας των προσωπικών σας στοιχείων από την εταιρεία «We Check Your Car».

Η ιδιωτικότητά σας είναι σημαντική για εμάς. Για την αποτελεσματική παρακολούθηση της συμμόρφωσης της We Check Your Car με τις απαιτήσεις του Κανονισμού καθώς και την καλύτερη εξυπηρέτηση των αιτημάτων τόσο των εποπτικών αρχών όσο και των πελατών της We Check Your Car, σχετικά με θέματα επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων, η We Check Your Car διαθέτει εξειδικευμένους συνεργάτες και νομικούς.

Για οποιοδήποτε αίτημα ή παροχή πληροφορίας σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και την άσκηση των δικαιωμάτων σας μπορείτε να επικοινωνείτε τηλεφωνικά καλώντας στο, μέσω email στο ή μέσω ταχυδρομείου στην διεύθυνση: 

Τι είναι τα προσωπικά δεδομένα;

Ο όρος «προσωπικά δεδομένα», όπως χρησιμοποιείται στην παρούσα Πολιτική, αναφέρεται σε πληροφορίες φυσικών προσώπων και μόνο, όπως ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail), τηλέφωνο επικοινωνίας, διεύθυνση IP κ.ά., οι οποίες προσδιορίζουν ή μπορούν να προσδιορίσουν άμεσα ή έμμεσα την ταυτότητα σας (εφεξής «Προσωπικά Δεδομένα ή Δεδομένα»)

 1. Τι είναι η Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων;

Κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή λογίζεται ως «επεξεργασία» Προσωπικών Δεδομένων.

 1. Ποια Δεδομένα σας συλλέγουμε;

Τα Δεδομένα που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε είναι τα ελάχιστα αναγκαία που χρειάζονται για τους παρακάτω αναφερόμενους σκοπούς επεξεργασίας. Ειδικότερα τα αιτούμενα Δεδομένα εντάσσονται στις ακόλουθες κατηγορίες:

 • πληροφορίες αναγνωρισιμότητας (ενδεικτικά όνομα, επώνυμο, ιδιότητα -επιχείρηση ή ιδιώτης),
 • στοιχεία για το αυτοκίνητο που θέλετε να ελέγξουμε (μάρκα, μοντέλο και αριθμός κυκλοφορίας, χρώμα και σε ποιο σημείο βρίσκεται αν επιλέξετε να γίνει ο έλεγχος στο χώρο, που είναι σταθμευμένο),
 • πληροφορίες επικοινωνίας (τηλέφωνο, σταθερό ή κινητό, e-mail)
 1. Για ποιο σκοπό επεξεργαζόμαστε τα στοιχεία σας;

Κύριος σκοπός της επεξεργασίας των Δεδομένων σας είναι η ομαλή εκτέλεση της μεταξύ μας συμβατικής σχέσης και η παροχή, υποστήριξη & εξυπηρέτηση των σχετικών υπηρεσιών τεχνικού ελέγχου του αυτοκινήτου, που θα μας υποδείξετε, σύμφωνα με το ισχύον νομικό και κανονιστικό πλαίσιο.

Επιπροσθέτως συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα στο βαθμό που απαιτείται προκειμένου η We Check Your Car να συμμορφώνεται με τις νομικές και ρυθμιστικές της υποχρεώσεις, συμπεριλαμβανομένης της νομοθεσίας για την προστασία του απορρήτου των επικοινωνιών, της προστασίας του καταναλωτή, της προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας κ.λ.π.

Στο πλαίσιο αυτό η We Check Your Car επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα στο βαθμό που απαιτείται για την σύμφωνη με το νόμο ανταπόκριση της We Check Your Car σε νόμιμα αιτήματα χορήγησης στοιχείων των αρμοδίων δημόσιων εποπτικών αρχών.

Τέλος η We Check Your Car επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα με σκοπό την προστασία της εύρυθμης λειτουργίας της We Check Your Car, της διασφάλισης του απορρήτου και της ιδιωτικότητας των επικοινωνιών, της ασφάλειας της επεξεργασίας και της διασφάλισης εν γένει των εννόμων συμφερόντων της We Check Your Car.

 1. Ποια είναι η νόμιμη βάση επεξεργασίας των Δεδομένων σας από την We Check Your Car;

Η επεξεργασία των Δεδομένων σας διενεργείται κατά περίπτωση και ανάλογα με τον σκοπό επεξεργασίας, σύμφωνα με:

 • τους όρους εκτέλεσης της συμβατικής μας σχέσης,
 • τη ρητή και ανεπιφύλακτη συναίνεσή σας, όπου απαιτείται,
 • το ισχύον νομικό και κανονιστικό πλαίσιο για τις υπηρεσίες που προσφέρει η We Check Your Car,
 • τα έννομα συμφέροντα της We Check Your Car.
 1. Ποιοι είναι οι αποδέκτες των Δεδομένων σας;

Αποδέκτες των δεδομένων είναι οι ακόλουθες κατηγορίες:

 • Η We Check Your Car και το εντεταλμένο υπαλληλικό προσωπικό της, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους και υπό καθήκον εχεμύθειας.
 • Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα, για την εξόφληση της αμοιβής της We Check Your Car.
 • Οι εταιρείες ενημέρωσης οφειλετών, για την ύπαρξη ληξιπρόθεσμων οφειλών και οι συνεργαζόμενοι δικηγόροι της We Check Your Car, οι οποίοι εκπροσωπούν την εταιρεία και υπερασπίζονται τα δικαιώματά της.
 • Οι συνεργάτες τεχνικής υποστήριξης των υπηρεσιών μας και εξυπηρέτησης των πελατών.
 • Οι συνεργάτες υποστήριξης του λογισμικού και του εξοπλισμού της Εταιρείας μας.
 • Οι αρμόδιες Εποπτικές και Διοικητικές Ανεξάρτητες Αρχές καθώς και οι Διωκτικές και Δικαστικές Αρχές.

Πλήρης λίστα με τους αποδέκτες των προσωπικών σας δεδομένων είναι διαθέσιμη κατόπιν σχετικού αιτήματός σας στο email της We Check Your Car 

 1. Πώς εξασφαλίζουμε ότι οι συνεργάτες μας σέβονται τα Προσωπικά σας Δεδομένα;

Οι συνεργάτες μας έχουν συμφωνήσει και δεσμευτεί συμβατικά εγγράφως με την We Check Your Car:

 • να τηρούν εχεμύθεια, όπως και οι υπάλληλοί τους, για τα προσωπικά δεδομένα που γνωρίζουν,
 • να μη διαβιβάζουν σε τρίτους Δεδομένα χωρίς την έγγραφη άδεια μας,
 • να λαμβάνουν οργανωτικά και τεχνικά μέτρα ασφαλείας της επεξεργασίας των δεδομένων, που προστατεύουν τη λογική και φυσική ασφάλειά τους όπως ασφαλές λογισμικό και φυσική προστασία, και ανά περίπτωση ψευδωνυμοποίηση, ανωνυμοποίηση, κρυπτογράφηση.
 • Να σχεδιάζουν τα συστήματα τους, ώστε από το σχεδιασμό και εξ ορισμού να διασφαλίζεται ότι θα είναι σε θέση να εκπληρώνουν αυτές τις υποχρεώσεις τους.
 • Να μας ενημερώνουν άμεσα για κάθε περιστατικό που αφορά την παραβίαση των προσωπικών σας δεδομένων.
 • Να συμμορφώνονται με τις καταγεγραμμένες εντολές μας, με το νομικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και ιδίως τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Δεδομένων (GDPR) ως εκτελούντες την επεξεργασία.
 1. Στέλνουμε τα Δεδομένα σας στο εξωτερικό;

Τα Προσωπικά σας Δεδομένα αποτελούν αντικείμενο αποθήκευσης και επεξεργασίας μόνο εντός της Ελλάδας. Σε περίπτωση διαβίβασης των προσωπικών σας δεδομένων εκτός Ελλάδος ή/και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε τρίτες χώρες (εκτός Ε.Ε./Ε.Ε.Α.), η We Check Your Car δεσμεύεται ότι θα διασφαλίσει την ύπαρξη επιπέδου προστασίας δεδομένων αντίστοιχου με αυτό που παρέχεται εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συνάπτοντας με τους αποδέκτες στις τρίτες χώρες αυτές τις κατάλληλες τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ισχύουν για τις διαβιβάσεις σε τρίτες χώρες για Υπεύθυνους Επεξεργασίας και για Εκτελούντες ανά περίπτωση.

 1. Για πόσο τηρούμε τα Δεδομένα σας και πότε τα διαγράφουμε;

Η We Check Your Car, διατηρεί τα δεδομένα σας, σε φυσικό ή ηλεκτρονικό αρχείο, για το σύνολο της διάρκειας της συμβατικής μας σχέσης. Τα δεδομένα σας θα τηρούνται κατ’ ελάχιστον για πέντε (5) έτη, με επιφύλαξη για επιμέρους προβλεπόμενες προθεσμίες από την κείμενη νομοθεσία (ενδεικτικά για σκοπούς διαχείρισης ληξιπρόθεσμων οφειλών, τα δεδομένα τηρούνται τουλάχιστον για 5 έτη για τυχόν έγερση αστικών αξιώσεων ή θέματα υπό εκκαθάριση) ως προς την τήρηση αυτών μέχρι την οριστική εκκαθάριση των υποθέσεών σας ή για ακόμα μεγαλύτερο χρονικό διάστημα εφόσον το ορίζει ο νόμος ή είναι ανάλογο με το σκοπό επεξεργασίας.

Εφόσον έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας, τα δεδομένα σας τηρούνται επιπροσθέτως για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών μετά την λήξη της συμβατικής σχέσης για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης, περιλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ με σκοπό την παροχή προσωποποιημένης πληροφόρησης για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης.

Μετά το πέρας των ορισθέντων χρονικών ορίων διατήρησης, τα εκάστοτε δεδομένα διαγράφονται με ασφαλή τρόπο οριστικά χωρίς δυνατότητα ανάκτησης.

 1. Είναι ασφαλή τα Δεδομένα σας;

Η με οποιοδήποτε τρόπο επεξεργασία των Δεδομένων σας επιτρέπεται μόνο σε εξουσιοδοτημένα από εμάς πρόσωπα, εργαζόμενους και συνεργάτες μας αποκλειστικά για τους ως άνω αναφερόμενους σκοπούς, με τους οποίους υφίσταται έγγραφη συμβατική σχέση και οι οποίοι έχουν δεσμευτεί να τηρούν καθήκον εχεμύθειας και να προστατεύουν τα προσωπικά σας δεδομένα.

Επιπλέον, έχουμε λάβει τα απαραίτητα και κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια και την προστασία των Δεδομένων σας από κάθε μορφής τυχαία ή αθέμιτη επεξεργασία τόσο σε φυσικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο λογικής ασφάλειας (ενδεικτικά διαδικασίες φυσικής ασφάλειας, διαβαθμισμένης πρόσβασης, προστασία υπολογιστικών συστημάτων λογισμικού και εξοπλισμού) στο πλαίσιο της τηρούμενης πολιτικής ασφάλειας της We Check Your Car. Τα εν λόγω μέτρα επανεξετάζονται και τροποποιούνται όταν κρίνεται απαραίτητο από την ίδια την We Check Your Car ή σε συμμόρφωση με νεότερο νομικό και κανονιστικό πλαίσιο.

 1. Ποια είναι τα δικαιώματα σας;
 • Έχετε δικαίωμα ενημέρωσης.

H We Check Your Car προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες τόσο κατά τη φάση της συλλογής όσο και σε κάθε μεταγενέστερη φάση επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων, ώστε να έχετε πλήρη δυνατότητα για την άσκηση των νομίμων δικαιωμάτων σας, όπως περιγράφονται παρακάτω.

 • Έχετε δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα.

Αυτό σημαίνει ότι έχετε το δικαίωμα να ενημερωθείτε από εμάς πως και εάν επεξεργαζόμαστε Δεδομένα σας. Αν επεξεργαζόμαστε Δεδομένα σας μπορείτε να ζητήσετε να ενημερωθείτε για τον σκοπό της επεξεργασίας, το είδος των Δεδομένων σας που τηρούμε, σε ποιους τα δίνουμε, πόσο διάστημα τα αποθηκεύουμε, αν γίνεται αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων, αλλά και για τα λοιπά δικαιώματα σας, όπως διόρθωσης, διαγραφής δεδομένων, περιορισμού της επεξεργασίας και υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

 • Έχετε δικαίωμα διόρθωσης ανακριβών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Αν διαπιστώσετε ότι υφίσταται λάθος στα Δεδομένα σας μπορείτε να μας υποβάλλετε αίτηση για να τα διορθώσουμε (π.χ. διόρθωση ονόματος).

 • Έχετε δικαίωμα διαγραφής.

Μπορείτε να μας ζητήσετε να διαγράψουμε τα δεδομένα σας αν δεν είναι απαραίτητα πλέον για τους ως άνω αναφερόμενους σκοπούς επεξεργασίας ή επιθυμείτε να ανακαλέσετε την συγκατάθεσή σας στις περίπτωση που έχει απαιτηθεί να την υποβάλλετε.

 • Έχετε δικαίωμα φορητότητας των Δεδομένων σας.

Μπορείτε να μας ζητήσετε να λάβετε σε αναγνώσιμη μορφή τα Δεδομένα που έχετε παράσχει ή να μας ζητήσετε να τα διαβιβάσουμε σε άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας.

 • Έχετε δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας.

Μπορείτε να μας ζητήσετε να περιορίσουμε την επεξεργασία των Δεδομένων σας για όσο χρόνο εκκρεμεί η εξέταση των αντιρρήσεων σας ως προς την επεξεργασία.

 • Έχετε δικαίωμα ανάκλησης/εναντίωσης στην επεξεργασία των Δεδομένων σας.

Μπορείτε να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των Δεδομένων σας ή να άρετε τη συγκατάθεση σας, όπου έχει απαιτηθεί και εμείς θα σταματήσουμε την επεξεργασία των Δεδομένων σας, αν δεν υφίστανται άλλοι επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι που υπερισχύουν έναντι του δικαιώματος σας ή αν δεν είναι απαραίτητα πλέον για τους ως άνω αναφερόμενους σκοπούς επεξεργασίας.

 1. Πώς μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματα σας;

Για κάθε αίτημα και άσκηση δικαιώματος, σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα, μπορείτε να απευθυνθείτε στο τμήμα εξυπηρέτησης πελατών ή ηλεκτρονικά μέσω αποστολής στο e-mail  Για την αμεσότερη εξυπηρέτησή σας πρέπει να ακολουθήσετε τα παρακάτω βήματα αφού συμπληρώστε μια σχετική αίτηση και να την υποβάλλετε εναλλακτικά:

 • ηλεκτρονικά μέσω αποστολής στο e-mail: 
  όπου θα αποστείλετε την ενυπόγραφη αίτηση με το βεβαιωμένο γνήσιο της υπογραφής σας ή θα την επισυνάψετε με ηλεκτρονική υπογραφή πιστοποιημένη ψηφιακά. Θα λάβετε την απάντηση μας στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο που μας έχετε δηλώσει.
 • με φυσική παρουσία σας στα καταστήματά μας. Αν επιθυμείτε να παραδώσετε οι ίδιοι την αίτησή σας δεν απαιτείται να βεβαιώσετε το γνήσιο της υπογραφής σας, αλλά θα ζητηθεί η επίδειξη της ταυτότητας ή άλλου επίσημου αναγνωριστικού εγγράφου από τον αρμόδιο υπάλληλο, οποίος θα καταχωρίσει την πράξη της ταυτοποίησή σας. Σε κάθε άλλη περίπτωση θα απαιτηθεί εξουσιοδότηση στην οποία θα περιγράφεται το αίτημά σας.
 1. Πότε απαντάμε στα Αιτήματα σας;

Απαντάμε στα αιτήματά σας δωρεάν χωρίς καθυστέρηση, και σε κάθε περίπτωση εντός (1) ενός μηνός από τότε που θα λάβουμε το αίτημα σας. Αν, όμως, το αίτημα σας είναι πολύπλοκο ή υπάρχει μεγάλος αριθμός αιτημάτων σας θα σας ενημερώσουμε εντός του μήνα αν χρειαστεί να λάβουμε παράταση επιπλέον (2) δύο μηνών εντός των οποίων θα σας απαντήσουμε.

Αν τα αιτήματα σας είναι προδήλως αβάσιμα ή υπερβολικά ιδίως λόγω του επαναλαμβανόμενου χαρακτήρα τους, η We Check Your Car μπορεί να επιβάλει την καταβολή εύλογου τέλους, λαμβάνοντας υπόψη τα διοικητικά έξοδα για την παροχή της ενημέρωσης ή την εκτέλεση της ζητούμενης ενέργειας ή να αρνηθεί να δώσει συνέχεια στο αίτημα αιτιολογώντας τη θέση της στην απάντησή της προς εσάς.

 1. Πού μπορείτε να απευθυνθείτε για την εξέλιξη των Αιτημάτων σας;

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλείτε στο 

 1. Κάνουμε χρήση αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων περιλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ κατά την επεξεργασία των Δεδομένων σας;

Χωρίς τη λήψη της συγκατάθεσης σας δεν λαμβάνουμε αποφάσεις, ούτε προβαίνουμε σε κατάρτιση προφίλ, βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας των Δεδομένων σας.

 1. Ποιο είναι το εφαρμοστέο δίκαιο κατά την επεξεργασία των Δεδομένων σας από εμάς;

Επεξεργαζόμαστε τα Δεδομένα σας σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων 2016/679/ΕΕ, και εν γένει το ισχύον εθνικό και ευρωπαϊκό νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο για την προστασία προσωπικών δεδομένων.

Αρμόδια δικαστήρια για τυχόν αναφυόμενες διαφορές προκύπτουσες από θέματα που αφορούν τα προσωπικά σας δεδομένα είναι τα Δικαστήρια Αθηνών.

 1. Πού μπορείτε να προσφύγετε για να ελέγξετε αν τηρήθηκαν τα δικαιώματά σας;

Σε περίπτωση που δεν λάβετε (έγκαιρη) απάντηση ή εάν δεν ικανοποιηθείτε από την απάντηση της We Check Your Car, έχετε δικαίωμα να υποβάλλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, τηλ. 210 6475600 contact@dpa.gr).

 1. Πώς θα ενημερωθείτε για τυχόν τροποποιήσεις της παρούσας Πολιτικής;

Ενημερώνουμε την παρούσα Πολιτική όποτε αυτό είναι αναγκαίο. Εάν υπάρχουν σημαντικές αλλαγές στην Πολιτική ή στον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας, θα δημοσιεύουμε στην ιστοσελίδα μας την επικαιροποίηση της παρούσας, προτού οι αλλαγές τεθούν σε ισχύ και θα σας ειδοποιούμε με κάθε πρόσφορο τρόπο. Σας ενθαρρύνουμε να διαβάζετε ανά τακτά διαστήματα την παρούσα Πολιτική για να γνωρίζετε πώς προστατεύονται τα Δεδομένα σας.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

 1. Η We Check Your Car λαμβάνει όλα τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για τη διασφάλιση του απορρήτου των επικοινωνιών του Χρήστη και για την προστασία των Προσωπικών Δεδομένων σύμφωνα με τη σχετική κείμενη νομοθεσία και τους Κανονισμούς της ΑΔΑΕ. Η We Check Your Car δεν εγγυάται την ασφάλεια δεδομένων που μεταδίδονται μέσω δικτύων, στο βαθμό που η προστασία αυτών δεν επιτυγχάνεται με τη λήψη πρόσφορων μέτρων ασφάλειας που επιβάλλονται από το σχετικό θεσμικό η/και κανονιστικό πλαίσιο.
 2. Η We Check Your Car ουδεμία ευθύνη φέρει για (α) την γνησιότητα, ακρίβεια, εμπιστευτικότητα, τον θεμιτό ή αθέμιτο χαρακτήρα των δεδομένων (data) που ο Χρήστης λαμβάνει ή αποστέλλει σε τρίτους ή αποθηκεύει μέσω της πρόσβασής του στην Ιστοσελίδα και (β) την οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση, θετική ή αποθετική, υλική ή μη ζημία ενδεχομένως υποστεί ο Χρήστης από την πρόσβασή του σε λοιπές συνεργαζόμενες ιστοσελίδες, οι οποίες δεν ανήκουν στην We Check Your Car.
 3. Η We Check Your Car δηλώνει και ο Χρήστης αποδέχεται, ότι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται από την We Check Your Car και αφορούν τον Χρήστη θα χρησιμοποιηθούν για την ομαλή εκτέλεση, παρακολούθηση και προστασία των συναλλαγών της αναφορικά με την παροχή των υπηρεσιών, και, εφόσον ο Χρήστης έχει ήδη παράσχει τη συγκατάθεσή του, για την ενημέρωσή του σχετικά με τις προσφερόμενες υπηρεσίες. Αποδέκτες των δεδομένων είναι η We Check Your Car και το υπαλληλικό προσωπικό της στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, εμπορικοί συνεργάτες αυτών που μεσολαβούν για λογαριασμό των ανωτέρω στο πλαίσιο εκτέλεσης και εξ’ αφορμής της μεταξύ της We Check Your Car και του Χρήστη συμφωνίας παροχής των υπηρεσιών, καθώς και κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, στο οποίο η We Check Your Car υποχρεούται ή δικαιούται να ανακοινώνει τα προσωπικά στοιχεία του Χρήστη, βάσει προηγούμενης ενημέρωσης ή/και συγκατάθεσης του Χρήστη, νόμου ή δικαστικής απόφασης.
 4. Η We Check Your Car ενημερώνει τον συνδρομητή και ο συνδρομητής αποδέχεται ότι διαβιβάζει σε συνεργαζόμενες με αυτή εταιρείες ενημέρωσης οφειλετών και Δικηγορικά Γραφεία ή/και Δικηγορικές Εταιρείες, τα αναγκαία δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν στην μεταξύ της We Check Your Car και του Χρήστη επαγγελματική σχέση με αποκλειστικό σκοπό την εξώδικη ενημέρωση του Χρήστη για την ύπαρξη ληξιπρόθεσμων οφειλών και την εξώδικη ή δικαστική είσπραξη των ανεξόφλητων οικονομικών εκκρεμοτήτων του Χρήστη προς την We Check Your Car.
 5. Η We Check Your Car συλλέγει και επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα του Χρήστη για το σκοπό ενημέρωσης και αποστολής διαφημιστικού / ενημερωτικού υλικού για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της We Check Your Car με οποιοδήποτε μέσο έντυπης ή/και ηλεκτρονικής επικοινωνίας, εκτός και αν ο Χρήστης δηλώσει ρητά στην We Check Your Car οποτεδήποτε με σχετική έγγραφη δήλωσή του την αντίρρησή του για την επεξεργασία των δεδομένων του για το σκοπό αυτό. Τα στοιχεία αυτά δεν διαβιβάζονται σε τρίτους, εκτός και αν ο Χρήστης δηλώσει ρητά την συγκατάθεσή του. Ο Χρήστης αποδέχεται με την παρούσα, εκτός και αν δηλώσει ρητά την αντίρρησή του κατά τα ανωτέρω, να λαμβάνει ενημερώσεις από την We Check Your Car ατελώς με τηλεφωνικές κλήσεις προς, με sms μηνύματα (στους τηλεφωνικούς αριθμούς που έχει δηλώσει στην We Check Your Car), με e-mail ή έντυπα και με οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο μέσο για υπάρχουσες ή νέες υπηρεσίες, πληροφορίες, προσφορές ή/και δώρα σε προϊόντα και υπηρεσίες της We Check Your Car.
 6. Ο Χρήστης έχει ανά πάσα στιγμή το δικαίωμα να ανακαλέσει τη συγκατάθεσή του για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τον αφορούν, με ειδική έγγραφη δήλωσή του προς την We Check Your Car, εκτός αν η επεξεργασία αυτή επιτρέπεται και χωρίς την συγκατάθεση του Χρήστη σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό ή/και κανονιστικό πλαίσιο.
 7. Η We Check Your Car συμμορφώνεται όπως ο νόμος ορίζει στο περιεχόμενο Εισαγγελικής Παραγγελίας, δικαστικής απόφασης, απόφασης των ανεξαρτήτων αρχών χωρίς προηγούμενη έγγραφη ενημέρωση του Χρήστη, εκτός αν άλλως ορίζουν η νομοθεσία ή η νομολογία.
 8. Ο Χρήστης ενημερώθηκε ότι έχει τα δικαιώματα πρόσβασης, ενημέρωσης και αντίρρησης αναφορικά με τα δεδομένα που τον αφορούν, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα άρθρα 11 έως 13 του ν.2472/1997 για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, όπως εκάστοτε ισχύει.